Naturreservat - Vindrarp

Vindrarp är ett reservat på 78 hektar med lövskog på Hallandsås sluttning. Terrängen lutar konstant uppåt. Från reservatets norra delar till de södra delarna uppe på åsen är skillnaden i höjdled ungefär 160 meter. Från våtmarkerna uppe på höjdplatån rinner bäckar nerför sluttningen. Vindrarp domineras till stor del av lövskog av olika slag: bokskog, blandlövskog, hässle och hassel och sumpskog med klibbal till exempel. Kring bäckarna finns det arter som ängsfräken, mellanhäxört, kärrfibbla, kåltistel, skärmstarr och stinksyska, för att nämna några. Den kalkrika marken runt bäckarna gynnar verkligen växtfloran här. Sammanlagt kan man hitta sju torp i reservatet, men de är sedan länge i ruiner. Det går att ta sig runt i reservatet, men ta på er rejält på fötterna – det är en krävande terräng att gå i.

Det saknas parkering, men det finns lämpliga (och mindre lämpliga) ställen att stanna vid utmed skogsvägarna. Du ansvarar själv för att parkera på ett natur- och trafiksäkert sätt.

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: