Naturreservat - Västralt

Västralt är ett reservat på 21 hektar med ädellövskogar som huvudsakligen utgörs av skog i brant sluttning. I öster växer bokskog med inslag av ask och avenbok, vilket är relativt ovanligt i Halland. 19 rödlistade och 14 regionalt intressanta arter har hittats i reservatet. Arterna är huvudsakligen knutna till bok- och sumpskog. En av arterna, bokporlav, är akut hotad och ingår i åtgärdsprogrammet för bevarande av sex hotade bokskogsarter.

(Parkering saknas)

Bilder: Länstyrelsen Halland

 

Sökresultat: