Naturreservat - Vännet

Vännet är ett reservat på 20 hektar som domineras av bokskog och lövblandad barrskog. Det är ett långsträckt område som sträcker sig över fem höjder med en maximal höjdskillnad på knappt 30 meter. Delar av skogen i området har lång skoglig kontinuitet, vilket betyder att den har vuxit en längre tid utan någon större mänsklig påverkan. Merparten av skogen bedöms vara minst 100 år gammal. Reservatet är bland annat väldigt värdefullt för många mossor – vid en bäck som rinner i anslutning till Brostorpaån har Hallands landskapsmossa skirmossa hittats. Den har endast hittats på ett tjugotal platser runt om i Halland.

(Parkering saknas)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: