Naturreservat - Tjärby

Tjärby sanddynsreservat består av ett stort flygsandfält på 60 hektar. Sanddynerna är bevuxna med drygt 100-årig tallskog som planterades i slutet av 1800-talet och några dyner höjer sig 10 meter över omgivande mark. Sandfältet har en spännande historia som går tillbaka ända till bronsåldern. Reservatet ligger 3 km från havet och det är med hjälp av vinden som sanden har tagit sig hit. Skogen består till mesta del av tallar och på marken växer det mossor och lavar. Det finns flera stigar och skogsbilvägar runt om i reservatet som du ka vandra på.

(Parkering finns)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: