Naturreservat - Söderskogen

Söderskogen är ett reservat på 32 hektar och ligger i en kullig terräng i övergångslandskapet mellan kustslätten och sydsvenska höglandet. Här växer äldre ekskog av intressant karaktär, så kallad ”krattekskog”. Kratte kommer från ordet ”krattiga” vilket betyder att ekarna är klena, kortvuxna och ofta krokiga. Kratteskog förekommer på bergigt underlag och på grunda sandiga marker.

(Svårtillgängligt då ingen väg leder till reservatet, och parkering saknas)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: