Naturreservat - Skummeslöv norra och södra

Skummeslövs norra och Skummeslövs södra utgör tillsammans 111 ha av Skummeslövs flygsandfält. Reservaten domineras av planterad tallskog och genomkorsas av vältrampade stigar. I öppna delar med bar sand finns ett rikt insektsliv. Stora delar av det forna flygsandfältet är idag bebyggt.

Sökresultat: