Naturreservat - Skummeslöv norra och södra

Södra Skummeslöv
Södra Skummeslöv lockar besökare året runt med sina stränder, öppna sanddyner och fantasieggande tallskog. Här finns en stor mångfald av växter och djur. I området finns många rödlistade insekter som bara finns på ett fåtal andra platser i Sverige och Europa. Reservatet är på 113 hektar, varav hälften går ut i havet. Ända fram till slutet av 1800-talet var reservatet ett flygsandfält som bestod av blommande sandhedar och betesmark. Bönderna tog torv och tång och även ved och annat virke, men den hårda användningen av marken gjorde att flygande sand la sig över grödor och vägar. Efter många försök att stoppa sanden planterades till slut barrträd och vresrosor. Det finns leder i området men delar av sträckorna utgörs av bilväg så försiktighet krävs. (Parkering finns)

Norra Skummeslöv
Norra Skummeslöv domineras av planterad tallskog och är ett före detta flygsandfält. Här finns vältrampade stigar och terrängen är lätt kuperad med flera dynryggar. Skogen består till stor del av bergtall, tall, björk och på marken växer lingonris, väggmossa och gråvit renlav. Reservatet har bara funnits i 100 år – ända fram till slutet av 1800-talet var området ett flygsandfält med blommande sandhedar.

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: