Naturreservat - Rönnö

Rönnö är ett mycket värdefullt mosaikartat område som består av orörd myr och naturskog. Naturen är präglad av den höga nederbörden – här samsas smala kärrstråk med stora öppna mossar, sumpig tallskog med ädellövskogar av bok och ek och längs med rinnande vatten ligger gamla slåtterkärr (så kallade mader).

Sökresultat: