Naturreservat - Pennebo

Pennebo är ett reservat på 35 hektar där det går att uppleva historiens vingslag. Än idag finns spår efter hur man tidigare brukat markerna. Ängar och betesmarker har idag ersatts av värdefull, variationsrik skog. Vid en vandring i reservatet kan jämförelser mellan då och nu ge nya perspektiv på naturens mångfald. Det finns spår av tidigare bebyggelse i Pennebo; ruinerna efter den lilla gården Kerstinsbygget går att se i området liksom stengärdsgårdar, odlingsrösen och en välbevarad stenbyggnad som troligen använts som jordkällare.

(Parkering saknas)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: