Naturreservat - Oxhult

Oxhult är ett 15 hektar stort lövskogsreservat som ligger i en höglänt skogstrakt strax söder om Smedjeån. Reservatet bildar en ö med lövskog i ett annars grandominerat landskap. Reservatet består huvudsakligen av äldre bok- och ekskogar där de äldsta träden började gro under andra halvan av 1800-talet. Gamla kartor belägger att det funnits ädellövskog i området åtminstone sedan mitten av 1600-talet. Det har hittats minst tio rödlistade arter i området, bland annat ädellav, violettgrå porlav och svampen rödmärgsticka.

(Parkering saknas, men det finns mindre vägar in i reservatet som du kan parkera utmed. Du ansvarar själv för att inte stå i vägen på något sätt.)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

 

Sökresultat: