Naturreservat - Övragård

Övragård är ett reservat på 15 hektar som ligger 50–60 meter över havet. Denna nivå motsvarar havsytans läge vid tiden för den senaste inlandsisens avsmältning. På området växer nålginst som endast förekommer på ett tiotal platser i hela landet. I reservatet finns ett rikt fågelliv: här häckar trädlärka, forslärka och dubbeltrast. Stengärdesgårdar, fossila åkrar och odlingsrösen vittnar om forna tiders markanvändning.

(Parkering finns)

Bilder: Länsstyrelsen Halland

Sökresultat: