Naturreservat - Osbecks bokskogar

Osbecks bokskogar ligger på Hallandsåsen nordsluttning och omfattar ca 270 ha. Skogarna har gamla anor och tillhör några av landets mest värdefulla lövskogsområden. Markerna är vattenrika med porlande skogsbäckar, källsprång och sumpskogar. I den sydvästra delen av området ligger den numera öde byn Allgustorp, nämnd första gången i en jordebok från 1569. Husgrunder och vårdträd minner om de människor som tidigare bott här. Kring byn finns talrika kulturlämningar i form av bland annat äldre åkrar och fägator som visar hur markerna tidigare nyttjats. I reservatet finns fornlämningar såsom odlingsrösen, hålvägar, skålgropsstenar och gravar från brons- och järnåldern.

Sökresultat: