Naturreservat - Blåalt

Naturreservatet domineras av ek- och bokskogar med en lång skoglig kontinuitet. Skogarna är en del av ett större område präglat av ädellövskog. Blåalt är klassat som område av riksintresse för naturvård. Träden, på vilka det växer många sällsynta mossor och lavar, är mellan 160 och 240 år gamla. Reservatet har en lång historia som skogsmark. Under 1700- och 1800-talet dominerades marken av ljunghed. Eftersom det har saknats vägar i området fram till slutet av 1900-talet har stora delar av skogarna bevarats orörda. Här finns också en fin strövstig på 2,5 km. (Parkering finns)

Bild: Länsstyrelsen Halland

 

Sökresultat: