Blåalt

Naturreservatet domineras av ek- och bokskogar med en lång skoglig kontinuitet. Skogarna är en del av ett större område präglat av ädellövskog. Blåalt är klassat som område av riksintresse för naturvård.

 

Sökresultat: