Naturreservat - Åstarpe mosse

Åstarpe mosse är ett vidsträckt våtmarksområde på 189 ha högt uppe på Hallandsåsen. Mossen har ett rikt växt- och djurliv och är ett av landets mest värdefulla våtmarksområden. Det omväxlande myrlandskapet med fuktiga hedar, mossar, sumpskogar och fastmarksholmar skapar förutsättningar för en mångfald av växter och djur.

Sökresultat: