Naturreservat - Åsbygget

Åsbygget är ett reservat på 120 ha och här finns spår av gamla tider. Här syns gamla odlingstegar och utmarksbetet har satt sin prägel på området. Nu är skogen är sedan länge orörd och vildvuxen. Reservatet består av äldre lövskog och blandskog i mosaik med myr och sumpskog. En stor del utgörs av ädellövskog av bok och ek. Det går bra att ta sig fram i området på befintliga vägar och stigar.

Sökresultat: